Statut

Statut

Stowarzyszenia Wodnik w Pawłowicach


 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wodnik w Pawłowicach w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla kontynuacji tradycji wędkarskich w Pawłowicach i w powiecie leszczyńskim.

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia są Pawłowice 64-122 ul. Spokojna 4. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

5. Stowarzyszenie ma prawo używać odznak, pieczęci oraz posiadać sztandar. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 3.

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz propagowania idei wędkarstwa jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji rodzinnej dla mieszkańców Pawłowic i powiatu leszczyńskiego.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. szkolenia, pokazy, konkursy, gry i zabawy dla młodzieży szkolnej, dzieci, mieszkańców regionu,

b. prowadzenie kół zainteresowań,

c. organizowanie i współorganizowanie form czynnego wypoczynku dla emerytów i rencistów oraz wspieranie takich inicjatyw,

d. upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej,

e. organizacja zawodów wędkarskich,

f. ochrona wód i środowiska naturalnego,

g. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach przewidzianych przepisami prawa w zakresie:

- działalność łowisk dla wędkarstwa sportowego,

- sprzedaży zezwoleń umożliwiających sportowy połów ryb na wodach należących do Stowarzyszenia,

- pola namiotowe i kempingowe,

- działalność związana z organizacją targów i wystaw,

- pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,

- pozostałej pozaszkolnej formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowanej

- nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko – wędkarskiej,

- prowadzenie własnych i przejętych w użytkowanie stawów zarybieniowych,

- prowadzenie przystani i innych obiektów służących uprawianiu sportu wędkarskiego i rekreacji.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 4.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a. ukończyła 16 lat, uznała Statut Stowarzyszenia i regulaminy połowów,

b. złoży deklarację członkowska na piśmie,

c. przedstawi pozytywna opinię dwóch członków Stowarzyszenia,

d. wniosła składkę członkowską.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczna i realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 5.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§6.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 7.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenia Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 8.

1. Kadencja władz:

a. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata,

b. wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

3.Stowarzyszenie przewiduje możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

4. Wszystkie władze Stowarzyszenia pełnią swą funkcję społecznie – nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.


 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian Statutu,

c. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

d. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g. uchwalanie budżetu,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzy,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

ł. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

4. Do kompetencji zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. ustalanie zasad, terminów i okresów wędkowania,

e. podejmowanie decyzji o uhonorowaniu i nagradzaniu członków za wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,

f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

g. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

h. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

i. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

j. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 11.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego i sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 12.

1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 13.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji i ofiarności publicznej,

d. z zysków działalności gospodarczej.

2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację jego statutowych celów. Majątek ten służy też na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.


 


 


 


 

§ 14.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 15.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązanie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością – ( dwóch trzecich ), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§16.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 


 


 

Pawłowice, dnia 06.08.2016


 


 

Wiadomości

 1. ZARYBIENIE
 2. ZARYBIENIE
 3. ZARYBIENIE
 4. ZARYBIENIE
 5. Zarybienie łowisk karpiem pełnołuskim
 6. Otwarcie łowisk na sezon 2021
 7. ZARYBIENIE
 8. ZARYBIENIE
 9. ZARYBIENIE
 10. ZARYBIENIE
 11. ZARYBIENIE
 12. ZARYBIENIE
 13. Prace porządkowe na łowisku KOŃSKI
 14. Prace porządkowe na stawie Koński
 15. Zarybienie
 16. Zarybienie
 17. Prace na stawie WYSPA
 18. Prace porządkowe
 19. Zarybienie
 20. Zarybienie
 21. Prace porządkowe na stawie KOŃSKI
 22. Zarybienie
 23. Zarybienie
 24. ZAWODY NOCNE
 25. Festyn rodzinny
 26. Program złota rybka
 27. Zarybienie
 28. Znaleziono sprzęt wędkarski
 29. Zarybienie Sandaczem
 30. Łowisko WYSPA zamknięte !!!
 31. Zakaz wędkowania
 32. Rezerwacja łowisk na zawody
 33. zarybienie
 34. Rezerwacja łowiska na zawody
 35. Rezerwacja łowiska na zawody
 36. Rezerwacja Łowiska na Zawody
 37. Rezerwacja łowiska na zawody
 38. Rezerwacja łowiska na zawody
 39. Rezerwacja łowiska na zawody
 40. UWAGA WAŻNE
 41. ZARYBIENIE
 42. Rezerwacja łowiska na zawody
 43. Dodatkowy termin zbierania opłat
 44. Rezerwacja łowiska na zawody
 45. Rezerwacja łowiska na zawody
 46. Rezerwacja łowiska na zawody
 47. Rezerwacja łowiska na zawody
 48. Srzątanie Łowisk WYSPA I KOŃSKI
 49. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 50. Prace na Pośredniku
 51. Prace porządkowe na stawie Pośrednik
 52. ZEBRANIE !!!
 53. Prace porządkowe na stawie POŚREDNIK
 54. Prace porządkowe na stawie w Robczysku
 55. Zarybienie
 56. Zarybienie
 57. Dojechał LIN
 58. Zarybienie
 59. Przypomnienie
 60. Zarybienie
 61. Konkurs dla członków Stowarzyszenia 60 lat i powyżej
 62. Zarybienie
 63. Program \"Złota Rybka\"zrealizowany
 64. Sprzątanie łowiska
 65. Prace porządkowe
 66. UWAGA WAŻNE
 67. Zarybienie
 68. Zarybienie
 69. Zarybienie
 70. Prace porządkowe na stawie WYSPA
 71. Zawody dla dzieci
 72. Przypominamy o konkursie
 73. Porządki majowe c.d.
 74. Majowe sprzątanie
 75. Zezwolenie na wędkowanie nocne
 76. Dyżur zarządu
 77. Zawody otwierające sezon
 78. Strona internetowa
Kontakt

STOWARZYSZENIE WODNIK
ul. Spokojna 4
64-122 Pawłowice

 

NUMERY KONTAKTOWE TELEFONÓW:

 

FRANCISZEK NOWAK - PREZES ZARZĄDU 602-883-535

ANDRZEJ HELIŃSKI - WICEPREZES 603-755-150

JAN WŁODARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU 691-284-100  
 
ADAM MANIA - CZŁONEK ZARZĄDU 734-221-089
 
ARKADIUSZ ŚNIEGUCKI - CZŁONEK ZARZĄDU 607-432-474
 
PAWEŁ MAŁECKI - CZŁONEK ZARZĄDU 880-397-128
 
RADOSŁAW KOZAK - CZŁONEK ZARZĄDU 665-126-014